Vad är socialliberalism? 

Det är inte alla som vet vad socialliberalism betyder eller vad det innebär. En del har bara hört talas om det som en ideologi i skolan på samhällskunskapslektionerna. Andra har hört begreppet användas i media eller som skällsord från politikerhåll i en debatt. 

Här försöker vi förklara vad socialliberalism innebär, hur man kan avgöra vad som är socialliberalt även när det inte står att finna svar i något politiskt parti och även klargöra skillnader mellan socialliberalism och andra ideologier som folk i allmänhet, men även politiker, blandar ihop den med.

Introduktion

Socialliberalismen är ett medmänskligt förhållningssätt och ordet är sammansatt av begreppen social och liberal. Socialliberalismen har idag inte mycket gemensamt med vare sig socialism eller liberalism, vilket den ofta beskylls för och som klargörs längre ner på sidan. Dessa är ideologier som har utvecklats åt olika håll i dagens samhällsklimat. Därför är det viktigt att klargöra skillnaderna mellan dem, även om många ofta försöker förklara att socialliberalism är en ideologi som är en blandning av socialism och liberalism. Det finns dock tydliga skillnader, vilket vi hoppas kunna klargöra. 

I grunden handlar socialliberalism om att skapa rättvisa mellan människor och den uppstod som en motreaktion på industrialismens obalans i både sociala orättvisor och att många kände att grundläggande mänskliga behov, såsom mat, vila, bostad och frihet inte uppfylldes. Många kände sig utnyttjade, mer utsatta för sjukdomar och dödsfall samt drabbade av ojämlikhet som att t.ex. få en utbildning. Ur detta tillkom nya lagar i mitten på 1800-talet till en början i England som skulle ge arbetarna och de fattiga mer rättvisa. Du kan läsa mer om historiken här.

Ideologi

Att säga att man är socialliberal betyder inte att man ska följa en socialliberal ideologi och dess idéer hämtat ur ett partiprogram som många andra ideologier och partier har. I ideologier har man färdiga lösningar i skrifter om hur man tycker samhället ska organiseras och styras. Det betyder att man har färdiga recept som utgår ifrån olika människosyn, det vill säga man har en bestämd uppfattning om hur människan är och därmed en uppfattning om vilka institutioner människan behöver samt en idé om hur "det goda samhället" bör se ut.

Ett Förhållningssätt

Socialliberalismen innebär att man förhåller sig till omgivningen på ett sätt som man själv önskar befinna sig i och hur man vill bli bemött av andra. I många olika religioner finns förespråkare och ledare som myntat uttryck där man ska bemöta andra medmänniskor med respekt och kärlek och inte med ondska och död. Att leva ett socialliberalt liv ses som ett sunt levnadssätt. Meningsmotståndare hävdar ofta att socialliberaler är naiva eftersom de ofta tror gott om människor och om vi alla gavs chansen att leva i en socialliberal värld så skulle allt bli bra. 

Det betyder att man som socialliberal inte har en speciell människosyn, utan om hur vi människor ska samarbeta i vardagen och förhålla oss till varandra för att på bästa möjliga sätt kunna samexistera med varandra och med djuren och naturen. Många brukar beskylla socialliberalism för att vara en utopi för att socialliberaler strävar efter det bästa samhället för alla. Tvivlarna menar att man inte kan sträva efter att alla ska få så bra som möjligt, utan att vissa har sig själva att skylla för var de befinner sig. 

Socialliberalismen är, till skillnad från många andra ideologier, ett inkluderande förhållningssätt som utgår från varje unik individs behov för att kunna leva ett så bra liv som möjligt både i samspel med andra människor men även med naturen. Därför brukar socialliberalism även ses som utopi i de "bästa av världar".

Men i slutändan handlar det om vad man själv innerst inne tror på. Vill man bli väl bemött så handlar det oftast om att behandla även andra väl. Det är helt enkelt ett samhälle uppbyggt på en stor portion visad förståelse och medmänsklighet. En värld där vi inte dömer, hotar och hatar varandra helt enkelt. 

I politiken

Om du funderar över vilket parti som är mest socialliberalt så finns olika saker man bör tänka på. För det första ska du titta på vad partierna säger i enskilda frågor som du tycker är viktiga. Besvarar de frågorna på ett sätt som du tycker passar in på vad du anser vara socialliberalt? 

Om det finns områden som inte tas upp så ska du gå till dig själv och hur du hade velat bli bemött eller behandlad av andra eller staten. Om du exempelvis har svår dyslexi, skulle du då vilja ha stöd och möjlighet att använda olika hjälpmedel eller tror du att förbud av ny teknik och hårdare krav på betyg skulle hjälpa dig? Vad tycker du är rimligt om du skulle förlora hela din familj i ett inbördeskrig och du tvingades fly till ett annat land där de inte pratar vare sig svenska eller engelska? Skulle du hoppas på att du blev väl mottagen eller att du direkt blev skickad tillbaka till kriget som tog allt och alla ifrån dig och du dessutom riskerade tortyr eller död?

Genom att tänka igenom hur du själv skulle önska att det var kan du snabbt avgöra om ett politiskt parti är socialliberalt eller inte. I socialliberalismen väger varje enskild individs åsikter lika tungt. Dina åsikter är lika mycket värda som till exempel en partiledares. Socialliberalismen utgår från individen och dess rättighet att tycka och tänka och tro som den själv vill. Om du tvingas tycka som ett parti eller en annan grupp av människor så är det mer socialism eller auktoritärism.

Skillnader mot andra ideologier

Att vara socialliberal innebär att man ser till individens behov och vad som är bäst för varje individ. Bara för att man har en funktionsnedsättning betyder det inte att alla med ett handikapp ska ha en rullstol. Det hjälper inte om man är synskadad, har hörselnedsättning eller har förlorat båda armarna i en trafikolycka. På samma sätt kan man se skillnaden mellan socialism och socialliberalism där socialism ser till gruppens behov och fördelar lika till en grupp av människor utan att ta hänsyn till vilka speciella behov varje individ har.

Inom liberalismen anser man att varje individ ska få bestämma allt och helst ska det inte finnas en stat som hjälper andra människor. Vill man hjälpa någon så kan man göra det självmant eller ge pengar till en organisation som hjälper utsatta människor. Då finns risken att bara vissa människor får hjälp medan andra blir utan. Vem ska bestämma vilka som har rätt till hjälp eller inte? 

Socialliberalism skiljer sig från liberalismen genom att man vill hjälpa alla som har det svårt eller behöver hjälp för att komma på fötter igen. Det handlar inte bara om att ge bidrag för överlevnad, utan även om att hjälpa individen att komma vidare och ge den goda förutsättningar för att klara sig på egen hand. 

Ett gammalt ordspråk lyder; "Om du ger ett barn en fisk så blir barnet mätt för dagen, men om du lär barnet fiska så blir det mätt för livet." 

På samma sätt är en socialliberal, enligt socialliberalismen, mån om att hjälpa varje individ så att den på sikt kan klara sig själv. Alla kan vi råka ut för en olycka, bli av med jobbet eller en sjukdom och då ska det inte hänga på vem som vill ge och vem som ska få, utan alla ska ha lika förutsättningar att få vård, utbildning och omsorg.

Vem är socialliberal?

Man kan säga att det finns lika många tolkningar som det finns individer. Alla som är socialliberala måste inte tycka exakt lika i varje fråga. Det är det som är liberalt med socialliberalismen. Men det betyder även att man inte bara kan ignorera att hjälpa andra och se hur man kan förbättra samhället till det bättre för alla. Socialliberalismen har ett socialt ansvar att ta hand om de som inte klarar sig själva och om den som behöver hjälp för att komma på fötter, genom att sprida vidare kunskapen till andra för att vi ska få bättre förståelse för varandra och för hur samhället fungerar. 

Socialliberalism går inte ut på att förbjuda en massa och straffa folk för minsta lilla. Inom socialliberalismen försöker man förebygga och förhindra att misstag och missförstånd sker. I vissa fall är det oundvikligt och då kan man försöka se om den drabbade kan få stöd, vård eller utbildning för att klara av att komma tillbaka. Genom att inkludera alla i en gemenskap, få alla att må bra och ha roligt så tror man inom socialliberalismen att de flesta kommer kunna bidra till att göra världen bättre. Det är kanske främst här som meningsmotståndare tycker att socialliberalismen som ideologi blir flummig. Men om man är överens om att socialliberalism inte är en ideologi så är det mycket lättare att förstå och se skillnaderna.

Är du socialliberal?

Vem som helst kan inte bli socialliberal! Det håller på att tas fram skrift om just vem som är socialliberal och hur man kan bli det. Alla kan, eller framför allt vill inte, bli socialliberala. Om du känner dig socialliberal och känner att du vill engagera dig kan du titta på vilka organisationer eller partier som är socialliberala och ta kontakt med dessa. Oftast kan de hjälpa dig att klargöra om du upplever socialliberalism som ett förhållningssätt som du tror på för att förbättra samhället och för individen.

Men oavsett vem du tar kontakt med ska du utgå från vad din magkänsla säger dig, hur du tycker och tänker, samt om man lyssnar på vad som är viktigt för dig. Med glada individer som trivs och mår bra kan samhället bara bli bättre. Tänk igenom vad socialliberalism betyder för dig! Därefter står hela världen öppen för dina handlingar och dina idéer.